Informace o zpracování osobních údajů

Společnost DPHB STAV GROUP s.r.o., IČ: 28590082, se sídlem Ostrava – Poruba, Průběžná 1721/5, PSČ 70800 zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 33472 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „DPHB STAV GROUP s.r.o.“ nebo „Společnost“) jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností DPHB STAV GROUP s.r.o.

DPHB STAV GROUP s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Správce osobních údajů

DPHB STAV GROUP s.r.o, IČ: 28590082, se sídlem Ostrava – Poruba, Průběžná 1721/5, PSČ 70800
E-mail: petr.danek2@seznam.cz
Tel: +420 774 829 009

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Zdroje osobních údajů

Společnost získává osobní údaje zejména od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy a z veřejně dostupných zdrojů (např. veřejné rejstříky, evidence, seznamy). Společnost nemonitoruje komunikaci se zákazníky prostřednictvím telefonických hovorů.

Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým je zpracovávání osobních údajů zákazníků prováděno, zahrnuje manuální zpracování i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti. V rámci automatizovaného zpracování v těchto systémech i při manuálním zpracování osobních údajů zákazníků jsou využívány odpovídající technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zákazníků.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje zákazníků budou zpřístupněny zejména zaměstnancům Společnosti a smluvním partnerům, kteří budou pověřeni zpracováním a realizací zakázky.. Vedle toho mohou být osobní údaje zpřístupněny také třetím osobám, a to zpracovatelům na základě uzavřených smluv o zpracování osobních údajů (např. dodavatelé a správci interního informačního systému Společnosti, poskytovatelé IT infrastruktury, advokát apod.) a příslušným orgánům státní správy za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí (orgány činné v trestním řízení, správce daně, soudy, orgány sociálního zabezpečení, soudní exekutor atd.), příp. dalším příjemcům dle potřeb a pokynů subjektů údajů.

DPHB STAV GROUP s.r.o. nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Cookies

Pro zkvalitnění péče o zákazníky, příp. potenciální zákazníky jsou na internetových stránkách Společnosti využívány tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující specifické údaje, které slouží Společnosti k rozpoznání počítače návštěvníka internetových stránek Společnosti při jeho komunikaci se Společností prostřednictvím internetových stránek Společnosti a k následnému využití některých funkcí těchto internetových stránek. Cookies jsou ukládány k návštěvníkovi prostřednictvím internetového prohlížeče na jeho pevný disk. Ukládání cookies probíhá na základě jeho souhlasu s tím, že ukládání cookies může kdykoliv odmítnout, a to v rámci nastavení internetového prohlížeče. Určité služby zákazníka, potenciálního zákazníka však mohou vyžadovat ukládání cookies a v případě odmítnutí ukládání cookies nebude zákazník, příp. potenciální zákazník oprávněn takové služby využívat.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje, jejichž právním titulem je

  Po ukončení doby zpracování osobních údajů jsou osobní údaje likvidovány dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 449/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou společností DPHB STAV GROUP s.r.o. zpracovávány, má v souvislosti s ochranou osobních údajů, následující práva:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

  Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost omezila zpracování v kterémkoli z těchto případů:
• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
• Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
• subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Pominou-li důvody, pro které bylo uplatněno právo na omezení zpracování, Společnost omezení zpracování zruší, přičemž o tom předem uvědomí subjekt údajů.

Právo na přenositelnost údajů Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které Společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou, a to v případě, že:

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost na postup Společnosti přímo u ní nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je to:

  Subjekt údajů může svá práva uplatnit kontaktováním Společnosti na níže uvedených kontaktech.

Společnost poskytuje informace zásadně písemně v listinné podobě. Kontaktuje-li subjekt údajů Společnost telefonicky nebo e-mailem, budou mu informace poskytnuty elektronicky, nepožádá-li o jiný způsob.

Kontaktní údaje pro uplatnění práv subjektů údajů:

písemně na adrese sídla Společnosti: DPHB STAV GROUP s.r.o. Ostrava – Poruba, Průběžná 1721/5, PSČ 70800
e-mailem na adrese: petr.danek2@seznam.cz
telefonicky na čísle: +420 774 829 009